میسلار پوست چرب و مختلط گارنیر مدل صاف و تمیز 400 میلی